نفرات برتر دبیرستان یاس در آزمون 1دی

نفرات برتر دبیرستان یاس آزمون 17 آذر

نفرات برتر دبیرستان یاس در آزمون 3 آذر

نفرات برتر دبیرستان یاس در آزمون 19 آبان

نفرات برتر دبیرستان یاس(متوسطه دوم) در آزمون 5 آبان

نفرات برتر دبیرستان یاس (متوسطه دوم) در آزمون 21 مهر

زیارت عاشورا

مراسم زیارت عاشورا 96/7/5 دبیرستان یاس (متوسطه دوم)

زیارت عاشورا

مراسم زیارت عاشورا 96/7/5 دبیرستان یاس متوسطه دوم

توصیه‌ی ترافیکی

آغاز سال تحصیلی

مراسم آغاز سال تحصیلی 97-96 دبیرستان یاس