نفرات برتر دبیرستان یا در آزمون 31 فروردین

نفرات برتر دبیرستان یاس در آزمون 17 فروردین

نفرات برتر دبیرستان یاس در آزمون 18 اسفند

نفرات برتر دبیرستان یاس در آزمون 4 اسفند

نفرات برتر دبیرستان یاس در آزمون 20بهمن

نفرات برتر دبیرستان یاس در آزمون6 بهمن

نفرات برتر دبیرستان یاس در آزمون 1دی

نفرات برتر دبیرستان یاس آزمون 17 آذر

نفرات برتر دبیرستان یاس در آزمون 3 آذر

نفرات برتر دبیرستان یاس در آزمون 19 آبان