دبیرستان دخترانه یاس (متوسطه دوره دوم) اداره آموزش و پرورش استان گیلان/لاهیجان

زبان انگلیسی پایه 12-آقای خدادادی -درس یک -مبحث new words and expressions

برای مشاهده این مطلب بایست ابتدا به سامانه وارد شوید

نام کاربری:
گذرواژه:


زبان انگلیسی پایه12-آقای خدادادی - درس یک - صفحات 15 تا 19

برای مشاهده این مطلب بایست ابتدا به سامانه وارد شوید

نام کاربری:
گذرواژه:


زبان انگلیسی پایه12-آقای خدادادی-گرامر Tag Question

برای مشاهده این مطلب بایست ابتدا به سامانه وارد شوید

نام کاربری:
گذرواژه:


زبان انگلیسی پایه12-آقای خدادادی-گرامر معلوم و مجهول-قسمت3

برای مشاهده این مطلب بایست ابتدا به سامانه وارد شوید

نام کاربری:
گذرواژه:


زبان انگلیسی-پایه دوازدهم-اقای خدادادی (جلسه اول) گرامردرس اول، دوازدهم

برای مشاهده این مطلب بایست ابتدا به سامانه وارد شوید

نام کاربری:
گذرواژه: