دبیرستان دخترانه یاس (متوسطه دوره دوم) اداره آموزش و پرورش استان گیلان/لاهیجان

ادبیات دوازدهم-خانم هاشمی(جلسه هفتم) ایهام-ایهام تناسب

برای مشاهده این مطلب بایست ابتدا به سامانه وارد شوید

نام کاربری:
گذرواژه:


ادبیات پایه دوازدهم-خانم هاشمی(جلسه ششم) وابسته های پیشینو پسین اسم-هسته گروه اسمی -ارایه های تمثیل-اغراق-تضمین

برای مشاهده این مطلب بایست ابتدا به سامانه وارد شوید

نام کاربری:
گذرواژه:


ادبیات دوازدهم-خانم هاشمی(جلسه پنجم) بخش اول و دوم

برای مشاهده این مطلب بایست ابتدا به سامانه وارد شوید

نام کاربری:
گذرواژه:


ادبیات دوازدهم-خانم هاشمی(جلسه چهارم )بخش اول ،جناس-تلمیح-حذف لفظی و معنوی بخش دوم، نقش اجزای سازنده جمله(از دستور)

برای مشاهده این مطلب بایست ابتدا به سامانه وارد شوید

نام کاربری:
گذرواژه:


ادبیات_پایه دوازدهم-خانم هاشمی (جلسه سوم)پارادکس-حسن تعلیل و ...

برای مشاهده این مطلب بایست ابتدا به سامانه وارد شوید

نام کاربری:
گذرواژه:


ادبیات-پایه دوازدهم -خانم هاشمی جلسه دوم

برای مشاهده این مطلب بایست ابتدا به سامانه وارد شوید

نام کاربری:
گذرواژه:


ادبیات فارسی پایه دوازدهم - خانم هاشمی -ساخت واژه (جلسه اول)

برای مشاهده این مطلب بایست ابتدا به سامانه وارد شوید

نام کاربری:
گذرواژه: