دبیرستان دخترانه یاس (متوسطه دوره دوم) اداره آموزش و پرورش استان گیلان/لاهیجان

زیست دوازدهم-خانم معروف (جلسه هشتم) بخش اول ودوم

برای مشاهده این مطلب بایست ابتدا به سامانه وارد شوید

نام کاربری:
گذرواژه:


زیست دوازدهم -خانم معروف-(جلسه هفتم) بخش اول ،دوم وسوم

برای مشاهده این مطلب بایست ابتدا به سامانه وارد شوید

نام کاربری:
گذرواژه:


زیست دوازدهم-خانم معروف(جلسه ششم) بخش اول و دوم

برای مشاهده این مطلب بایست ابتدا به سامانه وارد شوید

نام کاربری:
گذرواژه:


زیست دوازدهم-خانم معروف(جلسه پنجم)بخش اول-بخش پایانی گفتار3-بخش دوم-گفتار اول رونویسی

برای مشاهده این مطلب بایست ابتدا به سامانه وارد شوید

نام کاربری:
گذرواژه:


زیست شناسی-پایه دوازدهم خانم معروف(جلسه چهارم) بخش اول و دوم

برای مشاهده این مطلب بایست ابتدا به سامانه وارد شوید

نام کاربری:
گذرواژه:


زیست شناسی پایه دوازدهم -خانم معروف جلسه سوم (بخش اول و دوم )

برای مشاهده این مطلب بایست ابتدا به سامانه وارد شوید

نام کاربری:
گذرواژه:


زیست شناسی -خانم معروف -پایه دوازدهم (جلسه دوم) ساختمان DNA

برای مشاهده این مطلب بایست ابتدا به سامانه وارد شوید

نام کاربری:
گذرواژه:


زیست شناسی خانم معروف جلسه اول (مولکولهای اطلاعاتی)

برای مشاهده این مطلب بایست ابتدا به سامانه وارد شوید

نام کاربری:
گذرواژه: