دبیرستان دخترانه یاس (متوسطه دوره دوم) اداره آموزش و پرورش استان گیلان/لاهیجان

زیست دوازدهم - آقای همتی - فصل دوم بخش ششم تا هشتم

برای مشاهده این مطلب بایست ابتدا به سامانه وارد شوید

نام کاربری:
گذرواژه:


زیست دهم آقای همتی - فصل سوم - جلسه هشتم

برای مشاهده این مطلب بایست ابتدا به سامانه وارد شوید

نام کاربری:
گذرواژه:


زیست دهم آقای همتی - فصل دوم (گوارش) - جلسه هفتم

برای مشاهده این مطلب بایست ابتدا به سامانه وارد شوید

نام کاربری:
گذرواژه:


زیست دوازدهم آقای همتی - فصل دوم (رونویسی) - جلسه ششم

برای مشاهده این مطلب بایست ابتدا به سامانه وارد شوید

نام کاربری:
گذرواژه:


زیست دوازدهم آقای همتی - فصل دوم تا تغییرات رنای پیک - جلسه پنجم

برای مشاهده این مطلب بایست ابتدا به سامانه وارد شوید

نام کاربری:
گذرواژه:


زیست دوازدهم (جلسه چهارم) - از چگونگی همانندسازی تا آخر فصل اول - آقای همتی

برای مشاهده این مطلب بایست ابتدا به سامانه وارد شوید

نام کاربری:
گذرواژه:


زیست دهم (جلسه اول) - فصل اول تا سر لوله گوارش - آقای همتی

برای مشاهده این مطلب بایست ابتدا به سامانه وارد شوید

نام کاربری:
گذرواژه:


زیست دوازدهم (جلسه سوم) - آزمایش مزلسون و استال تا عملکرد DNA پلیمراز - آقای همتی

برای مشاهده این مطلب بایست ابتدا به سامانه وارد شوید

نام کاربری:
گذرواژه:


زیست آقای همتی - مبحث: نحوه تشکیل نوار پلی‌نوکلئویدی

برای مشاهده این مطلب بایست ابتدا به سامانه وارد شوید

نام کاربری:
گذرواژه:


زیست شناسی اقای همتی پایه دوازدهم (جلسه اول)

برای مشاهده این مطلب بایست ابتدا به سامانه وارد شوید

نام کاربری:
گذرواژه: