دبیرستان دخترانه یاس (متوسطه دوره دوم) اداره آموزش و پرورش استان گیلان/لاهیجان

شیمی دوازدهم -آقای زمانی - فرمول نویسی و نام گذاری ترکیب های یونی

برای مشاهده این مطلب بایست ابتدا به سامانه وارد شوید

نام کاربری:
گذرواژه:


شیمی دوازدهم - آقای زمانی - قاعده اوکتت (هشت تایی ها)

برای مشاهده این مطلب بایست ابتدا به سامانه وارد شوید

نام کاربری:
گذرواژه:


شیمی پایه دوازدهم-مرور شیمی دهم -آقای زمانی-حل مسایل ترکیبی جرم و اتمی و مول

برای مشاهده این مطلب بایست ابتدا به سامانه وارد شوید

نام کاربری:
گذرواژه:


شیمی 3-مرور شیمی دهم- آقای زمانی - نکات و مسایل مقدماتی مول

برای مشاهده این مطلب بایست ابتدا به سامانه وارد شوید

نام کاربری:
گذرواژه:


شیمی 3-مرور شیمی دهم - آقای زمانی - رابطه انیشتین

برای مشاهده این مطلب بایست ابتدا به سامانه وارد شوید

نام کاربری:
گذرواژه:


شیمی پایه 10-آقای زمانی-مسایل جرم اتمی میانگین-بخش دوم

برای مشاهده این مطلب بایست ابتدا به سامانه وارد شوید

نام کاربری:
گذرواژه:


شیمی12-آقای زمانی-مروری بر پایه دهم(مسایل جرم اتمی میانگین)-فیلم 3

برای مشاهده این مطلب بایست ابتدا به سامانه وارد شوید

نام کاربری:
گذرواژه:


شیمی پایه12-آقای زمانی-مروری بر پایه10-مسایل ذرات زیراتمی -فیلم2

برای مشاهده این مطلب بایست ابتدا به سامانه وارد شوید

نام کاربری:
گذرواژه:


شیمی پایه 12-آقای زمانی - مروری بر پایه دهم - ص 1 تا 13 کتاب درسی-فیلم1

برای مشاهده این مطلب بایست ابتدا به سامانه وارد شوید

نام کاربری:
گذرواژه:


شیمی پایه 11-آقای زمانی -مروری به استوکیومتری پایه دهم

برای مشاهده این مطلب بایست ابتدا به سامانه وارد شوید

نام کاربری:
گذرواژه:


مشاهده مطالب قدیمی تر...